tl Ang tagagamit na ito ay katutubong tagapagsalita ng Tagalog.