Estratubulkan

(Miyalis direksiun manibat king Stratobulkan)


Ing estratubulkan o kaya keng amanung Kapampangan "matilus a bulkan", metung yang matas balasusu bulkan a nung nu dakal ya sapisapin a mesias a lava, tephra, at abung bulkan. Dening bulkan a reni maka ugis lang matarik a uangis at maralas lang mamakbung mangasikan. Ing lavang mamagus marayuput at lalangi at mangasyas bayu miras king dayu. Ing penibatan ning magma matuturing acidic a kaya matas king silica at kasantingan a (rhyolite, dacite, andesite, o basalt). Iti kabaligtaran kareng e misyadung mangasikan pangkaraniwan amagma a bubuu king shield bulkan (kalupa na mo ning Mauna Loa king Hawaii), nung nu atin yang malapad a bitis a ding kayang baidbid malume la. Dakal kareng startovolcano lalagpas la keng katas a 2500 m.

Stratovolcano
Cono de Arita, a stratovolcano in Salta, Argentina.
Mount St. Helens — metung a stratovolcano king U.S. state ning Washington — aldo bayu ya mamakbung ing Bulkang St. Helens inyang Mayu 18, 1980 nung nu dakal ing milako king kayang tuktuk.
Mt. Rainier, a stratovolcano in Washington.
Mt. Kazbek in Georgia, a dormant stratovolcano in the Caucasus
Popocatépetl, an active stratovolcano in Mexico
volcano

Alimbawa

mag-edit