Amánung Noruegu

Amánung Hermániku

Ing amánung Noruegu (norsk) metung yang amánung Nordiku at ing ofisial a amánu ning Noruega. Metung a kontinwu da ring dialektung pasalítâ, atin yang aduâng estandar pasúlat: bokmål ampong nynorsk. Ing bokmål mákabási king dialektung Noruegu ning Danes, at ing nynorsk mákabási king metung a sintesis da ring dialektung pasalítâ da ring rural a dáke na ning Noruega. Ing samnorsk ya ing bigûng intentu na ning gobiernung piabáyan ding bokmål at nynorsk.

Ding suglung palualEdit


  Ing artíkulung ini metung yang súlî. Makasáup ka king Wikipedia kapamílatan ning pámandagdag kaniti.